Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:

• "Foursent": Foursent BV, gevestigd aan de Grote Pieterpotstraat 4 bus 2, 2000 Antwerpen, België, met ondernemingsnummer 0717808314;
• "klant": de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Foursent voor de aankoop van producten of het gebruik van de website;
• "website": de website van Foursent, te raadplegen via https://www.foursent.com/;
• "producten": alle goederen en/of diensten die door Foursent worden aangeboden en verkocht via de website.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Foursent en de klant.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling op de website van Foursent of het sluiten van een overeenkomst met Foursent verklaart de klant akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Foursent zal in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

3. 1.  Aanboden totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Foursent zijn vrijblijvend,
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Een overeenkomst tussen Foursent en de klant komt tot
stand op het moment dat de klant een bestelling plaatst op de website van
Foursent en Foursent deze bestelling per e-mail heeft bevestigd.

3.3 Foursent is gerechtigd een bestelling te weigeren of
aan de levering ervan nadere voorwaarden te verbinden. Indien Foursent een
bestelling niet kan uitvoeren, zal Foursent dit zo spoedig mogelijk aan de
klant mededelen.

4. Intellectuele eigendom

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking
tot de producten en diensten van Foursent, inclusief maar niet beperkt tot
auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsnamen, ontwerpen en
domeinnamen, berusten bij Foursent en/of haar licentiegevers. Niets in deze
algemene voorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te
dragen aan de klant of enige derde partij.

 

4.2 Het is de klant niet toegestaan om enige inhoud of
materialen van de Foursent-website of -applicatie te reproduceren, wijzigen,
verspreiden, herpubliceren, weergeven, uitvoeren, afgeleide werken te maken of
op enige wijze te exploiteren, behalve zoals uitdrukkelijk is toegestaan door
Foursent.

 

4.3 De klant erkent en stemt ermee in dat het gebruik van
enige inhoud of materialen op de Foursent-website of -applicatie, anders dan
zoals uitdrukkelijk is toegestaan door Foursent, inbreuk kan maken op
intellectuele eigendomsrechten van Foursent en/of derden.

4.4 De klant zal Foursent onmiddellijk op de hoogte
stellen van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Foursent of
haar licentiegevers die bekend wordt bij de klant.

4.5 Foursent behoudt zich het recht voor om passende
juridische stappen te ondernemen ter bescherming van haar intellectuele
eigendomsrechten.

5. Levering

5.1 De door u bestelde goederen worden via DHL, DPD of BPOST geleverd. U kunt het pakket rechtstreeks naar uw adres laten bezorgen of naar afhaalpunten van DHL, DPD of BPOST.

Na bestelling via www.foursent.com krijgt de klant een track & trace code die door middel van Sendcloud wordt gerealiseerd. De klant wordt op de hoogte gesteld van zijn bestelling middels e-mail.

5.2 Alle levertermijnen zijn indicatief. Foursent tracht de bestelde goederen binnen een week te leveren na bestelling. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

5.3 Indien U een levering met diepgevroren producten weigert bent U gehouden alle onkosten voortvloeiend uit die weigering aan Foursent te vergoeden.

6. Conformiteit en garantie

6.1 De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

6.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

6.4 De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

6.5 De garantie geldt niet indien:

De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Transport en transportrisico

7.1 Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor rekening en risico van U.

7.1.1 Wij verpakken diepgevroren producten met droogijs van min 80 graden in een isolatiezak die bij normale afhandeling het diepgevroren product tussen de 24 en 48 uur bevroren houd. DHL levert 99% van de pakketten binnen 24 uur bij u af. Foursent is nooit verantwoordelijk voor vertraging die bij DHL is ontstaan.

7.2 Foursent is nimmer verantwoordelijk voor het onjuist invullen van gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, gsm nummer) waardoor bestellingen niet op de juiste plaats afgeleverd kunnen worden.

7.3 U bent nimmer gerechtigd de diepgevroren producten terug te zenden. Geschiedt dit toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden ten laste van U.

7.4 Indien andere dan diepgevroren producten binnen 14 dagen worden retour gezonden, betaalt u zelf de verzendkosten.

8. Herroepingsrecht

8.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

8.2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

8.4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

8.5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

8.6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9. Kosten in geval van herroeping

9.1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

9.2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

9.3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

9.4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10. Uitsluiting herroepingsrecht

10.1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

10.2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;die duidelijk persoonlijk van aard zijn;die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;die snel kunnen bederven of verouderen;waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;voor losse kranten en tijdschriften;voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

11.3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;betreffende weddenschappen en loterijen

12. Incassokosten

Bent U in gebreke of in verzuim met het nakomen van uw verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor uw rekening. Deze kosten zijn reeds verschuldigd en opeisbaar zodra de vordering ter incasso uit handen is gegeven.

13. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid (zoals: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale instanties) buiten de macht van Foursent die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Foursent kan worden gevergd. Indien Foursent door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. In geval van overmacht kunt U Foursent nimmer aanspreken op schadevergoeding.

14. Gebreken en/of klachten

14.1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

14.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

14.5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

14.6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

14.7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

15. Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De algemene voorwaarden van Foursent kunt u hier downloaden.

Een goede relatie begint met heldere afspraken.

Nog vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust.